Эта страница будет регулярно обновляться новой информацией.
Deze pagina zal regelmatig aangevuld worden met nieuwe informatie.


Вечеря Господня Церковь Бет-Эль Июнь 2022 г.
Avondmaal Beth-El Kerk juni 2022

Проповедь Воскресное утро 11 июня 2022 года
Preek Zondagochtend 11 juni 2022

Форма для причастия (на английском языке)
Formulier Avondmaal (Engels)

Писания и формы исповеди
Belijdenisgeschriften en formulieren

Христианская реформатская церковь Бет-Эль
Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El

В церкви “Вефиль” Псалом 42 исполняется как заключительная песня каждого воскресного богослужения. Эту песню знают многие гости, которые посещают службы. Это перевод стихов 1, 3 и 5:

1 Как желает лань к водам рек так желаю я к тебе. Боже правый живый вовек будет Спасителем ты мне. Боже Царь на высоте будь утешителем мне, слёзы все отри Ты мне сам и введи меня Ты в свой Храм.

3 нывает душа моя и смущается дух мой когда слышу голос врага где же где же где Бог твой? Боже Царь на высоте будь утешителем Ты мне, слёзы все отри Ты мне сам и введи меня в свой Храм.

5 Буду славить Творца миров, буду петь Христу хвалу за спасительную любовь слава, честь, хвала Ему. Боже Царь на высоте будь утешителем мне, слёзы все отри Ты мне сам и введи меня в Ты в свой Храм.

In de Bethelkerk wordt er als slotlied van elke zondagse dienst Psalm 42 gezongen. Dit lied is bekend bij verschillende gasten die de diensten bezoeken. Dit is de vertaling van vers 1, 3 en 5:

1 Zoals de hinde wenst voor het water van de rivieren, zo wens ik voor jou. God leeft voor altijd, je zult mijn Verlosser zijn. God, de Koning in de hoogte, wees een Trooster voor mij, veeg alle tranen af, U zelf, en leid mij naar Uw Tempel.

3 Mijn ziel is moedeloos en mijn geest is verontrust als ik de stem van de vijand hoor, waar, waar, waar is uw God? God, Koning in de hoogte, wees een trooster voor mij, veeg alle tranen weg, U zelf, en leid mij naar uw tempel.

5 Ik zal de Schepper van de werelden prijzen, ik zal lof zingen voor Christus voor het redden van liefde, glorie, eer, lof voor Hem. God, Koning in de hoogte, wees een Trooster voor mij, veeg zelf al mijn tranen af ​​en breng mij bij U in uw tempel.

Это голландский текст, который поется:
Dit is de Nederlandse tekst die gezongen wordt:

1 ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

2 ‘k Heb mijn tranen, onder ’t klagen,
Tot mijn spijze, dag en nacht;
Daar mij spotters durven vragen:
“Waar is God, dien gij verwacht?”
Mijn benauwde ziel versmelt,
Als zij zich voor ogen stelt,
Hoe ik onder stem en snaren,
Feest hield met Gods blijde scharen.

3 O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ’s Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss’len in geluk.
Hoop op God, sla ’t oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.

4 ‘k Denk aan U, o God, in ’t klagen,
Uit de landstreek der Jordaan;
Van mijn leed doe ‘k Hermon wagen;
‘k Roep van ’t klein gebergt’ U aan.
‘k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,
Daar ’t gedruis der waat’ren groeit,
Daar Uw golven, daar Uw baren
Mijn benauwde ziel vervaren.

5 Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

6 ‘k Zal tot God, mijn steenrots, spreken:
“Waarom, HEER, vergeet Gij mij?
‘k Ga in ’t zwart, door rouw bezweken,
Om mijns vijands dwing’landij,
Die mij hoont, mij ’t hart doorboort,
Dat gestaâg deez’ last’ring hoort:
Waar is God, op Wien gij bouwdet,
En aan Wien g’ uw zaak vertrouwdet?”

7 O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ’s Hoogsten lof uw lust;
Menigwerf heeft Hij uw druk
Doen verand’ren in geluk;
Hoop op Hem, sla ’t oog naar boven;
Ik zal God, mijn God, nog loven.

Веб-ссылки

< Информация для гостей